صادرات محور توسعه پایدار

همانگونه که در قسمت سوم اشاره شد ، کشورها برای اینکه بتوانند برنامه های توسعه ای خود را به سرانجام برسانند می بایست که شرایط لازم را برای توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی، معدنی، فنی و مهندسی، خدمات،گردشگری و سایر حوزه ها از جهت تامین سرمایه ها و جلب منابع خارجی و توسعه مشارکتهای سرمایه گذاران خارجی در پروژه ها و برنامه های توسعه ای مهیا نمایند.

اقدامات لازم 

کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای اینکه شرکتها و تولید کنندگان داخلی بتوانند در موضوع صادرات فعال شوند و ظرفیت ها و توانمندی ها و ساختارهای مدیریتی، کارشناسی و تولیدی خود را در جهت ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی سازماندهی کنند، اقداماتی به شرح زیر انجام می دهند:

1-تدوین برنامه های توسعه ای و تعمیق نقش بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و برنامه های توسعه ای.

2-تدوین استراتژی های توسعه ای بخش های مختلف در ارتباط با برنامه توسعه و جلب همکاری تشکلهای تخصصی بخش خصوصی مرتبط  در تدوین استراتژی ها.

3-ایجاد اعتماد ، اعتبارو انگیزه لازم برای بخش خصوصی و تشکل های تخصصی در جهت بهره گیری از تمامی منابع و ظرفیت ها در مسیر افزایش تولید کالا و خدمات مطابق استانداردهای بین المللی.

4-تعمیق و توسعه روابط سیاسی و تجاری منطقه ای و بین المللی با هدف ایجاد بستر و زمینه های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی هم از جهت توسعه صادرات و هم از جهت توسعه سرمایه گذاری ها و مشارکت ها.

5-ایجاد و تعمیق احساس امید به آینده در سطح جامعه و توجه بنیادی به تعمیق سرمایه های اجتماعی.

6-توجه اساسی به تعهدات شرکتهایی که توانسته اند در بازار های منطقه ای و بین المللی سهمی را کسب کنند و مراقبت جدی از اعتبار و تعهدات شرکتهای مذکور و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه مغایر با اهداف صادراتی.

7-بهره گیری از دانش ، تجربه و ظرفیت های تشکل های بخش خصوصی در مسیر توسعه تجارت منطقه ای و بین المللی .

8-گسترش و تشویق فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سطح جامعه و ایجاد ساز و کار لازم برای پشتیبانی و تسیهل امور مربوط به نوآوری و کارآفرینی.

9-اصلاح، بهبود، پالایش و بروزرسانی قوانین و مقررات محیط کسب و کار بطور مداوم.

10-اصلاح،بهبود،پالایش و بروزرسانی ساختار های اجرائی و قضائی به منظور تسهیل امور حوزه کسب و کار.

بنابراین دولت هایی که با تکیه بر مالیات پرداختی آحاد جامعه و یا بهره گیری از ذخایر و منابع معدنی و ملی کشور بودجه های خود را تامین می کنند ، خود را موظف می دانند که از همه ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی در جهت توسعه ، ارتقای کیفی و کمی تولیدات و خدمات کشور بهره گیری نمایند.

رضا سرائی

تنظیم:سهیل سرائی