تالیفات

حسن، محمود، محمد، اکبر، علی، محمدعلی، ما مقصریم…

2024-05-10T08:49:09+03:30

ما مقصریم همه کسانی که من را می شناسند، می دانند که به هیچ وجه سر رشته ای در سیاست ندارم، از وقتی خودم را شناختم کار کردم، درس خواندم، کار کردم، درس خواندم و همچنان نیز کار می کنم و درس و علاقه خودم را ادامه می دهم... بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار عشق و علاقه من بوده و هست، همیشه دوست داشتم و دارم که تا جایی که می توانم کمک کنم تا یک کسب و کار رونقی بگیرد، جانی بگیرد، رشد کند و توسعه بیاید... این هم از پدرم به ما رسیده است، خدا سایه [...]

حسن، محمود، محمد، اکبر، علی، محمدعلی، ما مقصریم…2024-05-10T08:49:09+03:30