تشریح مهارت های لازم برای یک فروشنده حرفه ای

 

از منظر یک فروشنده حرفه ای تمامی ارکان زندگی با فروش آمیخته شده است که مهارت های او یکی از این ارکان می باشد. در هر بخش آن یک فرآیند فروش در حال رخ دادن است، شما مهربانی می فروشی ، مهربانی و وفاداری دریافت می کنی ، در قبال هر نوع کالا و خدماتی ارزشی را دریافت می کنیم و به میزانی که ارزش آن است بهره مند می شویم.

در زندگی نیز آنان که فروشنده های بهتری هستند موفق بیشتری به دست آورند.

پدری که مهربانی بیشتری برای خانواده خود هزینه میکند فداکاری بیشتری دارد به همان میزان و بیشتر نیز مهرخانواده و احترام آنان را دریافت می کند. پس او یک فروشنده بهتری بوده است و از طرفی پدری که در دام اعتیاد است، آرامش و رفاه خانواده را از بین برده است ، هیچگونه مهر و دوستی از جانب خانواده دریافت ننموده است، او بسیار فروشنده نامناسبی است. زیرا نه کالا و خدمات مناسبی متناسب با مشتریان خود که همان اعضای خانواده اش هستند فرآهم آورده است و نه توانسته وفاداری آنان را جلب نماید. و همینطور هر بخشی از زندگی را می توان به فروش متصل نمود.

 

انواع مهارت ها

 

بطور کلی در مباحث ارزیابی مهارت های اشخاص، مهارت ها را به دو دسته (Hard Skills) مهارت‌های سخت و (Soft Skills) مهارت های نرم تقسیم می نمایند. مهارت های نرم ، مهارت های ذهنی شما هستند و خیلی قابل اندازه گیری نیستند ، مانند مهارت های ارتباطی،انعطاف پذیری،رهبری، انگیزه،صبر،متقاعد کردن،توانایی حل مسئله،کار گروهی،مدیریت زمان،اخلاق کاری، که در حرفه فروش و فروشندگی این دسته از مهارت ها نقش بسیار تعیین کننده ای دارند. مهارت های سخت در مقابل مهارت های نرم قرار دارند، آنها همان مهارتهایی هستند که شما در رزومه خود و شرح توانایی های خود از آنها استفاده می کنید. به عنوان مثال:

توانایی شما در کار با رایانه ، تحصیلات شما ، تسلط در یک زبان خارجی، برخورداری از گواهی نامه های آموزشی مختلف ، مهارت های تکنیکی ، فنی و بطور خلاصه مهارتهایی که قابلیت اندازه گیری و ارائه مدرک داشته و دارند.

در صورت برخورداری از مهارت‌های نرم می توانید مهارت های سخت را در خود تقویت و اجرا نمائید. شرکت ها و موسسات موفق در زمان جذب و استخدام نیروی انسانی و در بررسی افراد به تناسب مهارت های نرم و مهارت های سخت آن ها با یکدیگر توجه ویژه ای می نمایند.

 

جواد سرائی